Privacyverklaring

Privacyverklaring, Aansprakelijk en Copyright Kenniscentrum Koffie & Gezondheid

Het Kenniscentrum Koffie & Gezondheid acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Dat houdt in dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
  • jou eerst vragen om toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe u de privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Kenniscentrum Koffie & Gezondheid is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 januari 2019.

Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan Kenniscentrum Koffie & Gezondheid,  ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens. Kenniscentrum Koffie & Gezondheid is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jouw verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

Nieuwsbrief en contact
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden op de hoogte houden van de meest recente informatie en ontwikkelingen op het gebied van koffie in relatie tot gezondheid.  Jouw e-mailadres wordt slechts met jouw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de verzendlijst. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Na afmelding wordt jouw e-mailadres verwijderd uit de verzendlijst.

Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die jij ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Website, IP-adressen en cookies
Om onze website te kunnen blijven verbeteren, is het zinvol te weten wat de populaire gebieden op onze sites zijn en hoeveel tijd onze gastgebruikers er doorbrengen. We doen dit op een aantal manieren. Deze worden hieronder uiteengezet.

Gebruik van IP-adressen
Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer je op het web surft. Webservers, de grote computers die webpagina’s ‘voorschotelen’, identificeren jouw computer automatisch op grond van het IP-adres. Kenniscentrum Koffie & Gezondheid verzamelt IP-adressen voor haar systeemadministratie, en om rapporten op te stellen en het gebruik van onze site te onderzoeken. Wanneer je pagina’s van onze website bezoekt, noteren onze servers of computers het IP-adres van de gastgebruiker. Wij verbinden geen IP-adressen met iets wat persoonlijk identificeerbaar is, wat betekent dat een gebruiker voor ons anoniem blijft.

Gebruik van cookies
Cookies zijn stukjes informatie die door een website naar iemands harde schijf gezonden worden met het doel om informatie vast te leggen. Cookies maken het websurfen makkelijker voor doordat zij jouw voorkeuren bewaren, terwijl je op een site bent.

Op www.koffieengezondheid.nl treft u de volgende cookies aan:

  • Cookies die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website door de gebruiker.
  • Statistische cookies, gelieerd aan Google Analytics. Deze herkennen en tellen de gebruikers van de website, waarbij de volgende gegevens worden vastgelegd: browsersysteemgegevens, bezochte pagina’s, tijd gespendeerd op pagina, aangeklikte items, site waarvandaan de gebruiker op de website landt en herhaalbezoek voor de duur variërend van 6 maanden tot 2 jaren. De IP-adressen van de bezoeker zijn geanonimiseerd.

De video’s geplaatst vanuit YouTube zijn ingesloten zonder plaatsing van cookies.

Publicatie
Wij gaan vertrouwelijk om met jouw gegevens en publiceren deze niet.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden jou aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Bewaartermijn
We zullen uw persoonsgegevens zolang bewaren als nodig is om te kunnen voldoen aan de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Kenniscentrum Koffie & Gezondheid behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat eerder op deze pagina vermeld.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u  verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u  vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Heeft u ons eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij u  hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Aansprakelijkheid
De inhoud van de website www.koffieengezondheid.nl is met grote zorg samengesteld. Desondanks kan het Kenniscentrum Koffie & Gezondheid niet garanderen dat de informatie op deze website te allen tijde actueel, volledig en juist is. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Het Kenniscentrum Koffie & Gezondheid is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het gebruiken van de informatie op de website. Het Kenniscentrum Koffie & Gezondheid behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Copyright
Het is toegestaan om informatie van onze website te kopiëren, mits daarbij de bron www.koffieengezondheid.nl wordt vermeld. De toestemming geldt niet voor artikelen waarbij een andere bron dan www.koffieengezondheid.nl wordt genoemd. Het is niet toegestaan om foto’s, afbeeldingen of illustraties van deze site te kopiëren of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van het Kenniscentrum Koffie & Gezondheid.

Vragen
Als u naar aanleiding van de privacyverklaring, aansprakelijkheid of copyright nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact met ons op via info@koffieengezondheid.nl